ورود
لطفا تمامی دوستان نظر بدن

سایت برای مدتیست که اجازه نمایش تمام یادداشت ها را به تمام کاربران میدهد . این وضعیت در سرعت و تعداد یادداشت ها تاثیر زیادی داشته اما دوستانی با این شرایط موافق نیستند.
لطفا نظر خود را اعلام کنید. آیا یادداشت همه را دوست دارید ببینید یا فقط یادداشت های دوستان خود را؟؟؟