ورود
به یک فروشنده خانم جهت فروشندگی در سوپرمارکتی در باهنر نیازمندیم. حقوق و ساعت کار توافقی

تلفن : 09366946045