ورود
به یک منشی خانم جهت کار در دفتر دکوراسیون داخلی نیازمندیم. با حقوق و درصد عالی

تلفن : 09156428042